Darowizna Na Cele Kultu Religijnego

Darowizna na KościółDo tej darowizny stosuje się ogólne zasady z ustaw podatkowych. I tak, darczyńca może przekazać na ten cel darowiznę w limicie do 6% swojego dochodu przy osobach fizycznych i w limicie do 10% dochodu przy osobach prawnych. Darowizna musi być potwierdzona przekazem bankowym na rachunek obdarowanego.

DAROWIZNA NA KOŚCIELNĄ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNO – OPIEKUŃCZĄ.

Przy darowiźnie ta ten cel nie ma żadnych limitów. Jednakże, zgodnie z art. 55 ust. 7 ustawy o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, kościelna osoba prawna jest obowiązana przedstawić darczyńcy pokwitowanie odbioru oraz w okresie dwóch lat od dnia przekazania darowizny - sprawozdanie o przeznaczeniu jej na tę działalność.
Uwaga: do odliczenia tej darowizny nie jest potrzebna wpłata na rachunek bankowy, jednak Kościół Rzymskokatolicki w Polsce zobowiązał wszystkie swoje osoby prawne, w szczególności parafie, aby darowizny przyjmowane były wyłącznie na rachunek bankowy.


Poniżej przepisy odnoszące się do poszczególnych darowizn oraz wzory umowy darowizny, pokwitowania i sprawozdania.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Art. 26.  1.  Podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 3, art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot:
1)   (skreślony),
2)    składek określonych w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.):
a)  zapłaconych w roku podatkowym bezpośrednio na własne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe podatnika oraz osób z nim współpracujących,
b)   potrąconych w roku podatkowym przez płatnika ze środków podatnika, z tym że w przypadku podatnika osiągającego przychody określone w art. 12 ust. 6, tylko w części obliczonej, w sposób określony w art. 33 ust. 4, od przychodu podlegającego opodatkowaniu
- odliczenie nie dotyczy składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód (przychód) wolny od podatku na podstawie art. 21, 52, 52a i 52c, oraz składek, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku,
3)    (uchylony),
4)    (uchylony),
5)   dokonanych w roku podatkowym zwrotów nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu, w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika,
6)    wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne,
6a)   wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł, 

Darowizna Na Cele Kultu Religijnego

Darowizna Na Cele Kultu Religijnego

Do tej darowizny stosuje się ogólne zasady z ustaw podatkowych. I tak, darczyńca może przekazać na ten cel darowiznę w limicie do 6% swojego dochodu przy osobach fizycznych i w limicie do 10% dochodu przy osobach prawnych. Darowizna musi być potwierdzona przekazem bankowym na rachunek obdarowanego. DAROWIZNA NA KOŚCIELNĄ DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNO – OPIEKUŃCZĄ. Przy d...

Darowizny

Więcej

Czym Jest Jałmużna

Czym Jest Jałmużna

Św. Mateusz w swej Ewangelii pokazuje trzy filary nauki Chrystusa: jałmużnę, modlitwę i post. Warto zauważyć, że stawia w ten sposób dobre uczynki przed modlitwą i postem. Jałmużna Jałmużna jako droga do Nieba. Jałmużna jest jednym z podstawowych chrześcijańskich uczynków miłosierdzia. Pismo święte uczy, że jałmużna gładzi grzechy.  Jałmużna, o ile jest dare...

Jałmużna

Więcej

Pismo Święte o Jałmużnie

Pismo Święte o Jałmużnie

"We wszystkim pokazałem wam, że tak pracując trzeba wspierać słabych i pamiętać o słowach Pana Jezusa, który powiedział: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu." (Dz 20, 35) "Woda gasi płonący ogień, a jałmużna gładzi grzechy. Kto dobrodziejstwami za dobrodziejstwa odpłaca, pamięta o przyszłości, a w chwili potknięcia się znajdzie podporę. Synu, nie odmawia...

Jałmużna

Więcej